SLY ry säännöt

I luku

Yhdistyksen tarkoitus, toiminta-ala ja kieli

Yhdistyksen nimenä on ”Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.” ja sen kotipaikkana Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoitus on jäseniensä henkisen ja aineellisen edistyksen harrastaminen.

Tätä tarkoitusta saavuttaakseen yhdistys voi muun muassa:

a)     harrastaa jäseniensä tietojen kehittämistä opetuksen, luentojen, yritysvierailujen ja esitelmäin hankkimisen kautta;

b)     valmistaa jäsenilleen kokouksissaan ja iltamissaan tilaisuutta hyvään seuraelämään ja kehittäviin keskusteluihin;

c)       osallistua kaupallisten ja muiden johtamista tukevien opintojen tukemiseen antamalla lahjoituksia;

d)       harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;

e)     tehdä hyvää johtajuutta edistäviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja; sekä

f)       olla yhteistoiminnassa muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

  • kerätä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja
  • järjestää juhlia
  • myydä mainostilaa vuosikirjassaan
  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.Yhdistys toimii koko Suomessa.

Yhdistyksen kieli on suomi.

II luku

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosijäseniä, vakinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.

Jäseneksi yhdistykseen pääsee sellainen johtavassa asemassa työskentelevä ja yhdistyksen tavoitteita edistävä henkilö, jonka joku yhdistyksen jäsen ehdottaa ja hallitus hyväksyy. Kannattajajäseneksi voi päästä myös yhteisö tai säätiö.

Kunniajäseneksi yhdistykseen voidaan kutsua henkilöitä, jotka merkittävällä tavalla ovat edistäneet sen tarkoitusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jokaisen jäsenen tulee tarkoin noudattaa yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset kaikkialla käyttäytymään moitteettomasti.

9§           

Vuosijäsen ja vakinainen jäsen suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun, minkä lisäksi vuosijäsen suorittaa vuosittain vuosimaksun. Vakinainen jäsen suorittaa kertamaksun.

Kannattajajäsen suorittaa vuosittaisen kannatusmaksun.

Liittymis- ja jäsenmaksujen määrästä sekä muista niitä koskevista seikoista päättää yhdistys vuosikokouksessaan.

10§

Eroamisen yhdistyksestä tulee tapahtua

kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

11§

Jäsen, joka toimii näitä sääntöjä vastaan tai muutoin käyttäytyy yleistä pahennusta herättävällä tavalla, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on jättänyt edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

III LUKU           

Yhdistyksen hallinto

12§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seitsemästä kolmeentoista (7-13) jäsentä. Hallitusta avustaa toiminnanjohtaja, joka hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

13§

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Erovuoroinen voidaan uudelleen valita.

14 §

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan sekä asettaa muita tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja -henkilöitä. Hallitus valitsee myös yhdistyksen toiminnanjohtajan.

15 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen jäsenten ollessa eri mieltä, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten ollessa tasan kokouksen puheenjohtajan äänellä.

16 §

Hallitus, joka toimii yhdistyksen puolesta ja sen nimissä: kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta; hoitaa yhdistyksen omaisuutta; järjestää kuukausikokouksia ja muita yhdistyksen tilaisuuksia; kutsuu yhdistyksen jäsenet kokouksiin ja valmistaa siinä käsiteltävät asiat, sekä laatii vuosittain yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.

17 §

Yhdistyksen nimen allekirjoittaa toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja yksin tai, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

18 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tulee olla valmiina niin ajoissa, että ne ennen helmikuun loppua voidaan jättää tilintarkastajille.

IV LUKU

Yhdistyksen kokoukset

19 §

Vuosikokoukseen, joka pidetään Suomessa, kokoontuvat yhdistyksen jäsenet kunakin vuonna ennen maaliskuun loppua.

20 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja;

b) käsitellään hallituksen antama vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään hallitukselle annettavasta vastuuvapaudesta;

c) otetaan keskusteltavaksi hallituksen tekemät ehdotukset. sekä kysymykset, joita vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä on hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta antamassaan kirjoituksessa esittänyt;

d) valitaan kunniajäsenet hallituksen ehdotuksesta;

e) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten ja eroavien jäsenten tilalle;

f) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja;

g) määrätään jäsenten liittymis-, vuosi-, kannatus- ja kertamaksujen suuruus.

21 §

Ylimääräiseen kokoukseen kokoontuvat yhdistyksen jäsenet, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kokous niin päättää taikka vähintään kymmenes osa yhdistyksen jäsenluvusta on sellaisen kokouksen kokoontumista erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.

22 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen ja vuosikokoukseen on hallituksen toimesta lähetettävä jäsenille sähköpostilla tai kirjeellä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

23 §

Äänestyksissä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen muutoksista kolmenneljänneksellä (3/4) annetusta äänimäärästä.

24 §

Äänestykset ja vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaaliin älköön hallitus ottako osaa.

V LUKU

Sääntöjen muutoksesta ja yhdistyksen hajottamisesta

25 §

Muutoksia näiden sääntöjen ensimmäiseen, toiseen ja kuudenteen pykälään ei saa tehdä.

26 §

Päätöstä muutoksista muihin pykäliin tai yhdistyksen purkamisesta ei saa tehdä siinä kokouksessa, jossa kysymys siitä on nostettu, vaan vasta seuraavassa kokouksessa, jos ¾ annetuista äänistä muutosta tai purkamista puoltaa.

27 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.