Vuosikokous

TAPAHTUMA ON PÄÄTTYNYT.

Osallistuminen: Koronaepidemian kokoontumisrajoitusten vuoksi SLYn hallituksen vahva suositus on, että jäsenet osallistuvat vuosikokoukseen Teams-etäyhteyden kautta. (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020). Mikäli fyysisen vuosikokouksen osallistujamäärä ylittää Valtioneuvoston voimassa olevien suositusten tai määräysten mukaisen kokoontumisrajoituksen maksimäärän, joudumme siirtämään tilaisuuden myöhempään ajankohtaan.

Ilmoittautumislomakkeessa kysytään, osallistutko jäsen tapahtumaan Teams-etäyhteyden kautta vai fyysisesti Veromäenkujalla. Ennakkoilmoittautuneille lähetetään viimeistään ma 22.03.2021 sähköpostilla osallistumislinkki vuosikokoukseen. Mahdollisissa äänestyksissä käytetään ilmoittautuessa ilmoitettua sähköpostiosoitetta.

Linkkejä:

Valtioneuvosto, tietoa koronaviruksesta https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
Sosiaali- ja terveysministeriö, koronavirustilanne Suomessa: ajankohtaista: https://stm.fi/korona

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä 20§ määrätyt asiat. Lisäksi esitellään ja keskustellaan Suomen Liikemiesyhdistyksen sijoituskatsaus ja vuoden 2021 budjetti.

ESITYSLISTA    

1. Kokouksen avaus

2. Vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Hallituksen vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen käsittely sekä tilintarkastajan lausunnon käsittely, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

6. Otetaan keskusteltavaksi hallituksen tekemät ehdotukset sekä jäsenten hallitukselle tekemät ennakkokysymykset

7. Kunniajäsenten valinta

8. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen ja jäsenten valitseminen hallitukseen erovuoroisten ja eroavien jäsenten tilalle

9. Valitaan tilintarkastaja

10. Sijoituskatsaus ja vuoden 2021 budjetin esittely

11. Päätetään jäsenten liittymismaksu, vuosimaksu, kannatusmaksu ja vakinaisjäsenten kertamaksu

12. Muut asiat: Hallitus saattaa tiedoksi (SLYn 125-vuotisjuhlavuoden teemana uudistus ja miten se näkyy yhdistyksen toiminnassa, verkkosivu-uudistus ja Vuoden liikemies tunnustuksen nimi)

12. Kokouksen päättäminen

***

Koronaturvallisuuden ja -rajoitusten vuoksi, yhdistyksen hallitus suosittaa vahvasti etäosallistumista vuosikokoukseen, tästä johtuen Veromäenkujalla ei myöskään ole tarjoilua.

***

Tervetuloa,

hallituksen puolesta, Eira Vatanen, yhdistyksen toiminnanjohtaja

Materiaalit: Esityslista, yhdistyksen säännöt, tilinpäätösmateriaali ja vuosikirja 2020 löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta https://liikemiesyhdistys.fi/yhdistys/vuosikirja/